Digitale transformatie: vijf belangrijke succesfactoren

De hype rond digitale transformatie is ongekend. Velen associëren de term met digitalisering op zich, maar wie de twee termen aan elkaar gelijkstelt, heeft er niets van begrepen. Alleen wie de verschillen begrijpt, kan de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn voor digitale transformatie en succesfactoren voor het eigen bedrijf definiëren. De checklist aan het eind van de tekst zal u hierbij helpen.
Overzicht

Digitale transformatie vs. digitalisering - allemaal modewoorden? Alleen wie de verschillen begrijpt, kan de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn voor digitale transformatie en succesfactoren voor het eigen bedrijf definiëren: Digitalisering betekent in de eerste plaats de implementatie van digitale technologieën in bestaande processen, producten en bedrijfsmodellen. Digitale transformatie daarentegen is het overkoepelende, end-to-end netwerk van alle economische sectoren en de aanpassing van de actoren aan de nieuwe realiteit van de digitale economie. Om de digitale transformatie te laten slagen, moeten vijf centrale succesfactoren aanwezig zijn: verandervermogen, innovatiekracht, technische en methodologische competentie, samenwerking en datacompetentie.

04. Januari 2022
7 min

De term digitale transformatie wordt vaker gebruikt dan bijna elke andere term. De uitvoering ervan is echter bijna even vaak een probleem. De reden: de meningen over wat er achter deze term schuilgaat lopen sterk uiteen. Voor sommigen is het gewoon een modewoord - goed voor de marketing, maar moeilijk te definiëren. Anderen gebruiken digitale transformatie en digitalisering als synoniem. Dit is een denkfout die veel bedrijven gebruiken om een succesvolle digitale transformatie te blokkeren.

Wat betekent digitalisering?

Bij digitalisering gaat het in de eerste plaats om het implementeren van digitale technologieën in de huidige processen en bestaande bedrijfsmodellen - of dat nu in een bedrijf, een middelgrote of een kleine onderneming is. Moderne communicatie- en informatietechnologieën moeten bijdragen tot een effectievere en efficiëntere waarde creatie.

Wanneer men het heeft over digitalisering in een bedrijf, wordt een onderscheid gemaakt tussen de digitalisering van producten, processen en bedrijfsmodellen:

 • Digitale documenten en formaten
  Producten zoals papieren documenten kunnen worden gedigitaliseerd door ze bijvoorbeeld te scannen. Diensten kunnen ook digitaal worden aangeboden. Zo worden opleidingen of vergaderingen die vroeger persoonlijk plaatsvonden, nu digitaal gehouden via samenwerkingstools zoals MS Teams. Op alle niveaus vereenvoudigen digitale formaten en technologieën de verwerking en besparen ze tijd en kosten.
 • Veranderde processen
  Tegelijkertijd zorgen digitale formaten en nieuwe IT-systemen voor een omwenteling in de processen in het bedrijf. Beproefde processen zoals orderinvoer worden met behulp van digitalisering volledig heroverwogen. Nieuw denken vereist echter nieuwe wegen. Tegenwoordig worden bestellingen steeds vaker geplaatst via apps of in online winkels in plaats van per post, fax of e-mail.
 • Revolutie van bedrijfsmodellen
  Digitalisering heeft het potentieel om niet alleen individuele processen, maar hele bedrijfsmodellen op de helling te zetten. Met nieuwe technologieën, zoals cloud computing of big data-technologieën, kunnen bedrijven nieuwe verkoopkanalen openen en digitale diensten aanbieden. Platformbedrijven, bijvoorbeeld, die goederen, vastgoed en diensten digitaal aanbieden, kunnen een revolutie ontketenen in hele bedrijfstakken, en digitale bedrijven, zelfs start-ups, bevinden zich in een positie om de topspelers op de markt uit te dagen.

Digitalisering is een instrument

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat de impact van de digitalisering krachtig is omdat zij aanzet tot nieuw denken en ons ertoe aanzet oude patronen ter discussie te stellen. De digitale ontwikkeling wordt echter niet alleen gestuurd door interne randvoorwaarden, maar ook door externe factoren, zoals de Corona-crisis.

Het is ook belangrijk te beseffen dat digitalisering weliswaar digitale bedrijfsmodellen mogelijk maakt, maar dat het er zelf geen is. Digitalisering en digitale technologieën zijn slechts middelen om bepaalde doelstellingen te bereiken. Elke onderneming moet voor zichzelf de juiste weg en de juiste strategie vinden.

De digitale transformatie - een doorlopend proces

Dit is waar de term digitale transformatie in het spel komt. Digitale transformatie betekent meer dan alleen maar de digitalisering van producten, processen en bedrijfsmodellen. Het betreft alle aspecten van het bedrijf: de behoeften van de klant, de producten, de markt en de nieuwe economie. De auteurs van een Europese studie over digitale transformatie in bedrijven geven de volgende definitie: "Wij vatten digitale transformatie op als de end-to-end netwerkvorming van alle economische sectoren en de aanpassing van de actoren aan de nieuwe realiteiten van de digitale economie". Digitale transformatie is dan ook een continu proces met een ontwrichtend karakter dat veel verder gaat dan de betekenis van digitalisering. Digitalisering is slechts één aspect van de digitale transformatie, die er in zekere zin in is ingebed.

Ondernemingen moeten daarom hun blik verruimen en zich niet beperken tot digitalisering en de toepassing van digitale technologieën, anders worden zij bedreigd door wat Thorsten Dirks, die elektro- en communicatietechniek heeft gestudeerd en nu bedrijfsleider is, jaren geleden al waarschuwde:

"Als je een waardeloos proces digitaliseert, heb je daarna een waardeloos digitaal proces!"

Soms wordt het idee van digitale transformatie nog breder opgevat - buiten de bedrijfscontext. In het algemeen wordt dan gesproken van digitale transformatie als een continu proces van verandering in de samenleving en de economie. In verwijzing naar de industriële revolutie wordt deze ook wel digitale revolutie of digitale transformatie genoemd.

Vijf succesfactoren voor een succesvolle digitale transformatie (competenties en voorwaarden).

Hoe de transformatie slaagt: Vijf succesfactoren

Digitale transformatie leidt tot succes wanneer producten, processen en bedrijfsmodellen worden begrepen op basis van de hierboven vermelde definitie en in de dagelijkse praktijk worden geïmplementeerd en toegepast. Om dit te doen slagen zijn bepaalde competenties en voorwaarden nodig, d.w.z. bepaalde succesfactoren. Vijf staan er centraal:

 1. Veranderlijkheid
 2. Innovatieve kracht
 3. Technische en methodologische bekwaamheid
 4. Samenwerking
 5. Data competentie

1. veranderlijkheid - een echte kans

Een centrale vraag is: Wat is de status van de veranderingscompetentie in het bedrijf? Als je serieus werk wilt maken van digitale transformatie, moet je je richten op de organisatie, een structureel en systemisch veranderingsproces op gang brengen en de werknemers bij het proces betrekken. Maar zijn zij voldoende geïnformeerd? En bovenal, zijn ze klaar voor verandering?

Voor een succesvolle transformatie is het van cruciaal belang dat de belangstelling voor nieuwe dingen wordt gewekt en dat bij de werknemers een overeenkomstige mentaliteit wordt gecreëerd. Om dit te doen slagen, wordt een beroep gedaan op de onderneming als geheel. Verschillende rollen en aspecten kunnen positieve "drijvende krachten" zijn: het management, de bedrijfscultuur, de werknemers zelf, de innovatiekracht en de wendbaarheid van de organisatie.

Check it: Hoe je nieuwsgierigheid en veranderingsbereidheid kunt stimuleren

 • Hoe reageren wij op veranderingen en wat moeten wij verbeteren?
 • In welke mate kunnen de organisatie en de bedrijfscultuur ons daarbij ondersteunen?
 • Welke maatregelen en toepassingen kunnen wij gebruiken om onze werknemers beter te ondersteunen op het gebied van veranderingsvermogen?
 • Wat kan bedrijfscommunicatie hieraan bijdragen?

2. innovatiekracht - nieuwe wegen herkennen en bewandelen

Digitale transformatie betekent verandering, een vertrek naar nieuw digitaal potentieel. Daarom is het belangrijk om innovaties doelgericht aan te sturen en ook te weten in welke richting de veranderingen moeten gaan en hoe ze tot stand kunnen worden gebracht. Dit vereist creativiteit, een schat aan ideeën en de moed om visionair te denken en nieuwe dingen te bedenken voordat ze in praktijk worden gebracht. Daarnaast is doorzettingsvermogen vereist, omdat het gaat om het afbreken en herdefiniëren van oude processen, verouderde structuren en verouderde digitale infrastructuren van de organisatie. Net als bij een expeditie gaat het er soms om nieuwe wegen in te slaan, en voor nieuwe wegen zijn wellicht innovatieve methoden, technologieën en strategieën nodig die nog nooit eerder zijn uitgeprobeerd. Dit onderstreept nogmaals het belang van innovatie voor een succesvolle digitale transformatie.

Check it: Hoe uw bedrijf de bereidheid tot innovatie kan bevorderen

 • Welke rol speelt innovatie bij het opzetten van interne processen, en hoe wendbaar zijn we in het reageren op veranderingen in de markt?
 • Hoe innovatievriendelijk zijn strategie en bedrijfscultuur, en wat kunnen we verbeteren?
 • Welke agile en nieuwe methoden en technologieën zijn geschikt om innovatie in het bedrijf verder te stimuleren?
 • Hoe innovatief zijn onze werknemers? Beschikken zij over de vereiste informatie en vaardigheden?

3. technische en methodologische bekwaamheid - een snelle overdracht van knowhow is verplicht

Digitalisering verandert producten, processen en bedrijfsmodellen. Deze ontwikkeling is een echte uitdaging voor de werknemers, die nieuwe taken en rollen krijgen. Zij zijn de actoren in de dagelijkse processen en degenen die de nieuwe digitale technologieën gebruiken. Dit betekent dat zij betrokken moeten zijn bij een voortdurend leerproces, aangezien de onderneming zich voortdurend moet aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden.

Tegelijkertijd neemt hierdoor het belang van technische en methodologische bekwaamheid toe. Werknemers moeten snel gespecialiseerde kennis kunnen verwerven. Daarvoor hebben zij de juiste methoden en instrumenten nodig, en moeten zij weten hoe die te gebruiken. Hier wordt een beroep gedaan op het management om het personeel de juiste ondersteuning te bieden.

Check it: Hoe je leren naar een nieuw niveau kunt tillen

 • Welke nieuwe technische en methodologische competenties hebben wij in het bedrijf nodig?
 • Welke professionele en methodologische competenties hebben mijn werknemers al?
 • Hoe kunnen we werknemers doelgericht opleiden om de technische en methodologische competentie te bereiken die in het bedrijf vereist is?
 • Met welke digitale toepassingen, methoden of platforms kunnen we dit het beste verwezenlijken?

4. samenwerking - netwerken met anderen

Moeilijke paden bewandel je niet alleen. Dit geldt ook voor digitale transformatie. Daarom is het voor een onderneming van cruciaal belang zich bewust te zijn van haar eigen sterke punten en competenties, maar tegelijkertijd haar eigen grenzen te kennen en te weten wanneer externe ondersteuning raadzaam is. Voor alles zijn er deskundigen waarop een bedrijf op elk moment een beroep kan doen. Dit bespaart tijd en geld. Idealiter kan een partnerschap de weegschaal doen doorslaan in het voordeel van een voorsprong op de concurrentie.

Check it: Hoe u kunt profiteren van een partnerschap

 • Over welke competenties en vaardigheden beschikken wij, en welke moeten wij extra ontwikkelen?
 • Voor welke diensten hebben wij externe steun nodig, en in hoeverre is het de moeite waard een langer partnerschap aan te gaan?
 • Welke vorm van partnerschap is geschikt en wat moeten de partners bereiken?

5. data competentie - het vinden en lezen van de juiste bronnen

De digitale transformatie stopt nooit. De onderneming moet zichzelf voortdurend op de proef stellen, de markt in het oog houden en zich voortdurend aanpassen aan de toenemende eisen en behoeften. Daarvoor zijn data nodig - en wel de juiste data. Deze data moeten worden verzameld, geanalyseerd en vervolgens correct geïnterpreteerd. Welke data belangrijk zijn, verschilt van bedrijf tot bedrijf. Dit kunnen data uit de productie zijn die dienen om het productieproces digitaal te verbeteren. Of klantdata die kunnen worden gebruikt om producten digitaal te ontwikkelen en te verbeteren.

Check it: Zo haalt u het beste uit uw data

 • Welke data hebben strategische waarde voor de uitvoering van onze projecten?
 • Welke data zijn reeds beschikbaar in de onderneming en welke informatie kan daaruit worden gegenereerd?
 • Hoe kunnen lacunes in de data worden opgevuld?
 • Welke evaluatieprocessen hebben wij al opgezet, en hoe kunnen wij de data op een rendabele manier gebruiken voor verdere digitale ontwikkeling?

Samenvattend kan worden gezegd: Digitalisering is een middel om digitale transformatie mogelijk te maken. Als digitale technologieën goed worden begrepen en geïmplementeerd, kunnen ze een bedrijf een beslissende stap vooruit helpen en klaar maken voor de toekomst, vooral als ze deel uitmaken van een strategische transformatie. Dit vereist echter ook een mentale transformatie. Alleen wanneer een onderneming daarvoor zorgt, is zij toegerust voor de weg naar een succesvolle toekomst op lange termijn.

Newsletter

Schrijf je nu in en mis nooit meer een bijdrage!
Door het invoeren van mijn e-mailadres geef ik toestemming voor de verwerking van mijn gegevens in overeenstemming met de toestemmingsverklaring.

Verwante artikelen

Glossarbeiträge zu allen Themen der tts digital adoption solutions

Digitale Frictie

Digitale Frictie is de term die wordt gebruikt om de frictie te beschrijven die optreedt wanneer werknemers moeite hebben met een nieuwe digitale technologie, of wanneer digitale technologieën niet naadloos samenwerken.
01. Maart 2023
2 min
Digitale Frictie