Agilität heißt nichts anderes, als dass eine Gruppe von Menschen zusammenarbeitet, um selbstständig ein gemeinsames Problem zu lösen

Ware wendbaarheid - een "bottom-up" principe

Het woord "agile", vrij vertaald naar behendig, beweeglijk wendbaar, duikt vandaag de dag meestal op in gesprekken wanneer bedrijven vrijwillig, of gedwongen, sneller willen reageren op veranderingen en veranderende eisen. Agility is echter nooit een doel op zich. Sterker nog, het doel is altijd om waarde te genereren voor de klant en dus uiteindelijk ook voor uw eigen bedrijf.

Veel teams - of het nu gaat om softwareontwikkeling of projectmanagement - passen vandaag de dag al agile methoden toe in hun werk. Hoewel deze methoden kunnen helpen de weg vooruit te wijzen, gaat het bij echt agile om meer dan alleen het hosten van scrums en het volgen van lean-principes en dergelijke. Het fundamentele idee achter elke agile aanpak is altijd om onzekerheid om te zetten in het leidende principe om flexibel en concurrerend te blijven in de huidige VUCA-wereld.

“True Agile” - een revolutie?

Vaker wel dan niet worden agile initiatieven echter gereduceerd tot niets meer dan het verlenen van een lippendienst aan het echte werk. Dat is het geval wanneer "agile" teams, beperkt door rigide scrum-concepten, gewoon doorwerken zoals voorheen – maar nu in sprints van twee weken en onder de waakzame ogen van een projectmanager wiens benaming is veranderd in "product owner". 

Maar waarom is het zo moeilijk om de overstap naar “true agile” te maken? Waarom zorgt de implementatie van een agile methode niet noodzakelijkerwijs voor agile teamwork? Komt agile uiteindelijk ook neer op een revolutie en de val van bestaande bedrijfsstructuren? 

Echte wendbaarheid betekent echter het ontwikkelen van een houding die tolerant is voor tegenstrijdigheden en irritatie, die onbevooroordeeld is en een foutencultuur bevat. Echte innovaties kunnen immers alleen worden bereikt als bedrijven experimenteren, valse aannames onder ogen zien en ervan leren.

Agile betekent waarde creëren

Agile betekent vooral dat u continu waarde creëert voor uw klanten. Dat wil niet zeggen dat u zich blindelings moet neerleggen bij de wensen van individuele klanten, maar het is wel van groot belang om altijd het grote geheel in het oog te houden. In tijden van VUCA is de beste manier om dit te bereiken met het experimenteren, het uitproberen van nieuwe dingen en het valideren van volledig ontwikkelde ideeën onder reële omstandigheden bij de klant. 

Het is echter niet altijd mogelijk om de risico's volledig te voorspellen, omdat de beslissingen snel worden genomen en er ter plekke een koerswijziging wordt doorgevoerd. Om te voorkomen dat dit drastische gevolgen heeft, voeren agile teams altijd experimenten uit en valideren ze geleidelijk aan ideeën, waarbij ze in een doorlopend proces herhaaldelijk kleine iteraties uitvoeren.

Echte wendbaarheid betekent echter het ontwikkelen van een houding die tolerant is voor tegenstrijdigheden en irritatie, die onbevooroordeeld is en een foutencultuur bevat. Echte innovaties kunnen immers alleen worden bereikt als bedrijven experimenteren, valse aannames onder ogen zien en ervan leren.

Het team - het hart van agile

Aangezien zij degenen zijn die ideeën uitvoeren, valideren en verfijnen, zijn de teamleden ook het beste in staat om te begrijpen welke beslissingen tot welke resultaten hebben geleid. Om direct te kunnen reageren op veranderingen, moet het team dus ook zelf elke beslissing nemen. Elke externe beïnvloeding zou leiden tot extra beslissingscycli en eventuele controlemechanismen zouden betekenen dat het team niet zo snel op de ontwikkelingen kan reageren. Vaarwel, mooie nieuwe wendbaarheid! 

Agility kan dus in de eerste plaats door teams worden bereikt: 

  • die autonoom beslissingen nemen, 
  • die verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen beslissingen, 
  • die zelfstandig oplossingen vinden voor problemen, en 
  • die nauw samenwerken, zowel binnen het team als met de klant. 

Bij nader inzien wordt duidelijk dat agility niets meer betekent dan een groep mensen die samenwerkt om zelfstandig een gezamenlijk probleem op te lossen. Met andere woorden, agility werkt van onderaf en dus vrijwel tegengesteld aan de traditionele, top-down wereld van het management.