Tien tips: Succes met gebruikersadoptie

Gebruikersadoptie is een kritieke succesfactor in elk implementatieproject. Als nieuwe software na de go-live niet wordt geaccepteerd door de gebruikers, heeft zelfs de beste oplossing geen zin. Daarom moet gebruikersadoptie vanaf het begin van een dergelijk project worden gepland en actief worden geïmplementeerd. Waarmee moet hier rekening worden gehouden?
30. November 2023
7 min

Reeds bij het opzetten van een implementatieproject kunt u een belangrijke koers uitzetten met betrekking tot gebruikersadoptie, zodat uw medewerkers de nieuwe software accepteren en met succes gebruiken. Uit enquêtes blijkt echter dat veel bedrijven in deze taak falen. Zij houden veel te laat rekening met de gebruikersadoptie en dan nog, helaas, onvoldoende. Geen wonder dus als de nieuwe software op middellange termijn niet bijdraagt tot het gewenste bedrijfssucces en de investering niet rendeert.

Maar hoe bereik je een hoge gebruikersadoptie? Er is geen standaard oplossing, dat is duidelijk, individuele bedrijven en projecten zijn veel te verschillend. Het is echter verre van een "one size fits all"-oplossing, maar er zijn wel degelijk factoren die een positieve houding van gebruikers ten opzichte van een nieuwe toepassing bevorderen, en maatregelen om de acceptatie te vergroten. Lees de volgende tien tips om erachter te komen wat deze zijn en hoe u ze voor uw bedrijf kunt toepassen.

1. Combineer de top-down- met de bottom-up benadering

Voor een succesvolle gebruikersadoptie is het belangrijk alle betrokken werknemers erbij te betrekken en met hen te communiceren. Afhankelijk van het onderwerp en de doelgroep moet niet alleen een top-down- maar ook een bottom-up benadering worden gevolgd. Dit betekent dat vooral bij uitvoeringsprojecten niet alles uitsluitend van bovenaf moet worden opgelegd. Het is ook aan de werknemers om de theorie in praktijk te brengen. Om dit te doen slagen, moeten zij bij het ontwerp van de maatregelen worden betrokken en bijvoorbeeld de uitdagingen waarmee zij in de "dagelijkse gang van zaken" worden geconfronteerd, in het concept opnemen. Op die manier zet u een beslissende koers uit voor de acceptatie van de nieuwe software door de gebruikers - en dus voor de gebruikersadoptie - nog voor de uitrol begint.

2. Bepaal uw doelgroepen

Iedereen die een implementatieproject plant, moet zijn doelgroepen kennen: Wie gaat er met de software werken en hoe worden zij bij de processen betrokken? Om de behoeften van de werkelijke gebruikers te begrijpen, moeten de projectmanagers zich in hun plaats stellen. De zogenaamde persona-methode heeft hier zijn nut bewezen. Het helpt u de doelgroepen zo nauwkeurig mogelijk te definiëren door ze in te delen volgens bepaalde kenmerken, vaardigheden en behoeften. Enerzijds geeft dit uw doelgroepen een gezicht, anderzijds biedt het de projectmanagers een belangrijk oriëntatiehulpmiddel voor het afleiden van de juiste maatregelen.

3. Zorgen voor een positieve gebruikerservaring

Maak de nieuwe functies en processen zo eenvoudig mogelijk, en volg de richtlijnen voor gebruikerservaring (UX). De implementatie van een nieuwe software verandert de workflows voor de werknemers, zij moeten zich aanpassen. Hun werklast zal, vooral in het begin, hoger zijn. Stel daarom oude processen en structuren ter discussie wat betreft hun toepasbaarheid en bruikbaarheid. Elke maatregel en elke vereenvoudiging is welkom, de gebruikers moeten immers snel een gevoel van voldoening en erkenning krijgen: Met de nieuwe oplossing ben ik sneller en effectiever in wat ik moet bereiken.

User adoption - ten steps to success
© tts - we empower people

User adoption - ten steps to success

4. Maak rollen en processen transparant

De nieuwe oplossing verandert niet alleen de manier waarop iets wordt gedaan, maar kan ook leiden tot een herverdeling van taken. Als gevolg daarvan moeten sommige werknemers hun vertrouwde routines opgeven, ontstaan er nieuwe werkschema's en nieuwe rollen. U moet deze veranderingen proactief begeleiden en vragen in een vroeg stadium ophelderen, zoals: Waar is de nieuwe structuur goed voor? Welke veranderingen zullen er in het algemeen en voor individuele personen optreden? In welke mate zal de onderneming hiervan profiteren en welke voordelen zullen de werknemers genieten? De nieuwe processen en rollen moeten transparant zichtbaar zijn voor iedereen in de organisatie om een uniform begrip te ondersteunen en nieuwe verantwoordelijkheden zichtbaar te maken. Om de werknemers volledig te overtuigen, moeten zij ook snel de voordelen van de nieuwe processen en rollen in hun dagelijkse werk ervaren - door snellere en veiligere processen, een daling van het aantal fouten en een hogere efficiëntie.

5. Alle belanghebbenden erbij betrekken

De veranderingen in het kader van een nieuwe implementatie in het bedrijf houden niet op bij de grenzen van afdelingen of divisies. Daarom kan een brede aanvaarding door het personeel alleen worden bereikt met een interdisciplinaire aanpak. Naast de IT-afdeling dient u daarom ook vertegenwoordigers van de afzonderlijke vakgebieden bij het project te betrekken. Bundel competenties zoals gebruikerservaring, communicatie, marketing en opleiding vanaf het begin. Op die manier kunt u het project vanaf het begin in zijn totaliteit bekijken en de nodige maatregelen in een vroeg stadium plannen.

6. Verantwoordelijkheden en communicatie dynamisch regelen

Hoe complexer het implementatieproject, des te belangrijker wordt doeltreffend beheer. Aangezien de invoering van nieuwe software gewoonlijk gevolgen heeft voor verschillende afdelingen (zie hierboven), kan het aantal betrokken werknemers en de daarmee gepaard gaande behoefte aan coördinatie groot zijn. Bovendien kunnen de verantwoordelijkheden in de loop van een project veranderen, en daarom is agile projectbeheer een essentieel element. Een dergelijke uitvoering wordt dus altijd gekenmerkt door een zekere dynamiek. Er moeten steeds weer nieuwe beslissingen worden genomen, en die moeten goed op elkaar voortbouwen. Dit moet worden meegedeeld. Daarom moet van tevoren een concept worden gedefinieerd dat specificeert: Wat wordt wanneer aan wie en hoe meegedeeld? Op die manier kan een "overload" aan informatie worden vermeden, en kan er tegelijkertijd voor worden gezorgd dat de werknemers zich gezien en betrokken voelen.

7. De gebruiker precies ondersteunen op het "moment van behoefte".

Hoe sneller werknemers vertrouwd raken met hun rol, hoe gemakkelijker zij hun taken kunnen uitvoeren en hoe sneller zij de nieuwe oplossing aanvaarden. Naast de basisopleiding vóór de inbedrijfstelling is een belangrijke rol weggelegd voor doelgroep specifieke ondersteuning van gebruikers terwijl zij met de nieuwe software werken. Hier heeft het gebruik van Digital Adoption Solutions (DAS) zijn nut bewezen. Met hun hulp krijgt een werknemer die op een bepaald punt met de nieuwe oplossing vastloopt ("moment of need"), met één muisklik ondersteuning. Stap voor stap leidt de DAS hen door de nieuwe aanvraag en geeft hen precies de informatie die zij op dit punt in het werkproces nodig hebben. Dit verhoogt niet alleen de tevredenheid van de werknemers over de nieuwe software, maar betekent ook een effectief beheer van tijd en middelen voor het bedrijf zelf - nog een pluspunt voor de gebruikersadoptie. Bij het ontwerpen van een geschikt leerconcept heeft het 70-20-10-model zijn waarde bewezen.

8. Werknemers ondersteunen met systematisch veranderingsmanagement

Een hoog niveau van gebruikersadoptie vereist een hoog niveau van aanvaarding door de werknemers van de nieuwe oplossing. Systematisch veranderingsbeheer is hiervoor essentieel - en het mag niet ophouden bij de uitrol van de software. In plaats daarvan is het belangrijk om werknemers ook na de go-live dynamische ondersteuning te bieden. Actieve communicatie, gecombineerd met diverse opleidingsmaatregelen en moderne gebruikersondersteuning, vormt hier een geschikte basis. Daarnaast zijn ook formats als vraag-en-antwoord-bijeenkomsten of artikelen en video's met tips die via push-diensten naar de werknemers worden gestuurd, geschikt.

9. Gebruik de belangrijkste gebruikers als ambassadeurs

Sleutelgebruikers spelen een sleutelrol bij de invoering van nieuwe software. Zij zijn degenen die het proces vanaf het begin begeleiden en als eersten volledig met de nieuwe software werken. Bijgevolg zijn zij ook de eersten die weten wat belangrijk is bij het gebruik ervan en welke kennis daarvoor vereist is. Daarom moet u de belangrijkste gebruikers al in een vroeg stadium aan boord krijgen, zowel bij de procesdefinitie als bij de kwalificatie van de andere gebruikers. U moet hen bijvoorbeeld betrekken bij het opstellen van "how to"-content voor latere gebruikersondersteuning en hen benoemen tot centrale contactpersonen voor andere medewerkers (trefwoord: key users). Op die manier dragen de belangrijkste gebruikers rechtstreeks bij tot het bereiken van de noodzakelijke gebruikersadoptie.

10. Verdere verbetering van de gebruikersadoptie

Zowel de processen als het gebruik van software zijn onderhevig aan een zekere dynamiek. Daarom is het belangrijk dat u zich steeds oriënteert op de behoeften van de doelgroepen, hun leermogelijkheden biedt en de gebruikers voortdurend ondersteunt. Als u met een digitale adoptieoplossing werkt, integreer die dan gericht het gehele portfolio van maatregelen en maak gebruik van het potentieel dat zo'n oplossing biedt. Op die manier kunnen de nieuwe softwaretoepassingen hun volledige strategische relevantie ontplooien en de gebruikers op doeltreffende en duurzame wijze stimuleren om ze te gebruiken.

Zoals uit deze tien punten blijkt, is gebruikersadoptie een dynamisch proces dat veel langer duurt dan de tijd van de technische omschakeling en waarmee reeds rekening moet worden gehouden bij de planning van het project. Het doel van het proces is ervoor te zorgen dat de nieuwe technologie door alle gebruikers wordt begrepen en doeltreffend wordt gebruikt, want alleen dan is een implementatieproject succesvol. Laat de aanvaarding door de gebruikers daarom niet aan het toeval over, maar betrek de gespecialiseerde diensten er in een vroeg stadium bij en sensibiliseer en train zowel de managers als de key users en de gebruikers. Immers, wat heb je aan de beste software als je werknemers er geen gebruik van maken?

Newsletter

Schrijf je nu in en mis nooit meer een bijdrage!
Door het invoeren van mijn e-mailadres geef ik toestemming voor de verwerking van mijn gegevens in overeenstemming met de toestemmingsverklaring.

Verwante artikelen